جیوه به عنوان یکی از فلزات سنگین با ورود به آب وارد بدن ماهی ها شده و از این طریق به زنجیره ی غذایی جانداران راه می یابند.

هر ساله در تدریس کتاب شیمی 1، وقتی به مبحث کاتیونهای سنگین می رسیم، دانش آموزان با نگرانی از امکان وجود این کاتیونها در آب آشامیدنی محل زندگی خود سوال می کنند.

در مجله ی رشد شیمی پاییز 92، مطلبی با این عنوان درج شده که آنرا بطور خلاصه برای دانش آموزان در این پست قرار داده ام:

یک گروه پژوهشی، روشی را بر پایه ی فناوری نانو ارائه داده است که به کمک آن هر فردی می تواند آب آشامیدنی خود را از دید وجود فلزهای سنگین ارزیابی کند. دستگاه اختراع شده توسط آنها مجهز به نانو گیره هاست. رشته های نازکی که نانو گیره ها را می پوشانند، می توانند فلزهای سنگین و سمی مانند جیوه و کادمیم را به دام اندازد. هر چه یون های بیشتری به دام بیافتند، جریان بزرگتری در مدار برقرار می شود. بنابراین با اندازه گیری ولتاژ میان دو رشته می توان به تعداد ذره های به دام افتاده پی برد.

برای اطلاعات بیشتر از این روش و بکارگیری آن می توانید به سایت مجلات رشد رجوع نمایید.

+ نوشته شده توسط فرشته فاضل در چهارشنبه یازدهم دی 1392 و ساعت 20:28 |

تشخیص قطبی بودن یا نبودن مولکول ها و رابطه آن با نوع پیوند کووالانسی بین اتم ها در مولکول: 

پیوند رابطه ی بین دو اتم می باشد، درصورتیکه کل مولکول از یک یا چند پیوند بین اتمها تشکیل شده است.
مولکولها و نیز پیوندهای بین اتم ها یا قطبی هستند یا غیر قطبی. پیوند قطبی پیوندی است که بین دو اتم مختلف با اختلاف الکترونگاتیوی بین۴/۰ تا ۷/۱ برقرار است، در اینصورت پیوند دارای یک قطب مثبت و یک قطب منفی می باشد، درصورتیکه مولکول قطبی تنها دارای توزیع غیر یکنواخت بار بوده و مراکز اثر بارهای مثبت و منفی بر یکدیگر منطبق نیستند و اثر هم را خنثی نمی کنند یعنی مولکول تقارن ندارد. برای بررسی این دو دسته مولکولها، مولکولها را به دو دسته دو اتمی و مولکولهای چند اتمی تقسیم بندی می کنیم:

الف) مولکولهای دو اتمی: در این مولکولها چنانچه دو اتم تشکیل دهنده مولکول جور هسته باشند، پیوند ناقطبی بوده و درنتیجه کل مولکول ناقطبی می شود، مانند CL-CL.
اما چنانچه دو اتم تشکیل دهنده مولکول ناجور هسته باشند (اختلاف الکترونگاتیوی آنها بین۴/۰ تا ۷/۱باشد) پیوند بین آن دو قطبی بوده (یعنی یک سر پیوند دارای احتمال حضور الکترون بیشتری است) و درنتیجه کل مولکول قطبی خواهد بود، مانند H-CL. در مولکول HCL اتم کلر دارای الکترونگاتیوی بیشتری می باشد، درنتیجه الکترونهای پیوندی را با قدرت بیشتری به سمت خود می کشد و درنتیجه  قطب منفی و هیدروژن که حضور الکترونها در اطرافش کمتر است، قطب مثبت خواهد بود.

ب) مولکولهای چند اتمی:
در این مولکولها علاوه بر قطبی یا ناقطبی بودن پیوندها، شکل هندسی مولکولها نیز در تعیین قطبی یا ناقطبی بودن مولکول دخالت دارند. درواقع می توان گفت که در مولکول، ساختار و شکل فضایی مولکول مهمتر از قطبی بودن تک تک پیوندها می باشد. به عنوان مثال، مولکول BeCL2 را در نظر بگیرید که دارای ساختار:

 خطیCL-Be-CL می باشد. در این مولکول تک تک پیوندها Be-CL قطبی می باشد، اما کل مولکول ناقطبی است، زیرا دو اتم کلر در دو طرف مولکول به یک اندازه الکترونها را به طرف خود می کشند و مولکول دارای ساختار متقارن است.


به طور کلی برای تشخیص قطبی بودن یا نیودن مولکولهای چند اتمی، هر پیوند را به منزله ی یک طناب در نظر بگیرید که اتم انتهایی دارد با آن طناب، اتم مرکزی را به سمت خود می کشد، چنانچه درنهایت اتم مرکزی جابجا شد، مولکول قطبی می باشد و چنانچه درنهایت اتم مرکزی جابجا نشد، مولکول ناقطبی می باشد، به عنوان مثال همین مولکول CL-Be-CL را درنظر بگیرید، دو اتم کلر داری قدرت مساوی هستند و اتم مرکزی را می کشند، درنتیجه اتم مرکزی ثابت باقی می ماند.

اما مولکول آب را درنظر بگیرید که داری ساختار خمیده است و دو اتم هیدروژن در یک طرف مولکول قرار دارند، چون دو اتم هدروژن اتم اکسیژن را به سمت خود می کشند ، اتم اکسیژن جابجا می شود و بنابراین مولکول قطبی خواهد بود.

به عنوان مثال دیگر:
اوزون علیرغم تشکیل شدن از سه اتم یکسان اکسیژن O قطبی می باشد.

علت قطبی بودن مولکول اوزون به ساختار آن و شکل فضایی آن مربوط می شود. می دانید که مولکولهای خنثی نیز می توانند قطبی باشند و علیرغم خنثی بودن کل مولکول، اما تجمع الکترونها در قسمتی از مولکول بیشتر باشد و درنتیجه آن قسمت از مولکول منفی و سمت دیگر مثبت شود.

با رسم ساختار لوویس مولکول O3 می بینیم که در این مولکول سه پیوند وجود دارد: درست است که همه ی اتم ها اکسیژن هستند و به نظر می رسد که مولکول نباید قطبی باشد اما قطبی بودن به دلیل شکل هندسی مولکول می باشد. شکل مولکول اوزون به این صورت خطی نمی باشد بلکه یک زوج الکترون ناپیوندی روی اکسیژن وسط وجود دارد که به علت تحرک زیاد، سبب می شود دو پیوند به یکدیگر نزدیک شده و با یکدیگر زاویه ی 117 درجه را تشکیل دهند. بنابراین وقتی اتم مرکزی را در راستای پیوندهایش بکشیم، اتم مرکزی به سمت پایین می آید و بنابراین مولکول قطبی است و در میدان الکتریکی تغییر جهت می دهد.

البته همانطور که در تعریف مولکول قطبی بیان شد، چنانچه پس از رسم شکل هندسی مرکز اثر بارهای مثبت و منفی بر یکدیگر منطبق  نشد، ملکول قطبی خواهد بود.

بنابراین راه سریع تشخیص مولکول قطبی، این است که چنانچه اتم مرکزی دارای چهار اتم متصل به خود بود، مانند CH4 و همه ی اتم های چسبیده به اتم مرکزی یکسان بودند، مولکول ناقطبی، و در غیر اینصورت مولکول قطبی است. همچنین هنگامیکه اتم های متصل به اتم مرکزی، متنوع و جورواجور باشند، هر چند تا هم که باشند، مولکول قطبی است. در صورتیکه کمتر از چهار اتم به اتم مرکزی متصل باشد و اتم ها هم یکسان باشند، ، ناچار به رسم ساختار لوویس هستیم و دیدن اینکه آیا اتم مرکزی دارای زوج الکترون ناپیوندی می باشد یا نه؟ چنانچه اتم مرکزی دارای زوج الکترون ناپیوندی باشد، قطعاً مولکول قطبی می باشد.

+ نوشته شده توسط فرشته فاضل در چهارشنبه بیست و یکم فروردین 1392 و ساعت 10:50 |
راهنمای حل تکلیف شماره ۳۵ سوم تجربی

در این گونه مسائل که جرم  CO2 و  H2O حاصل از سوختن مقدار معینی از یک ترکیب آلی داده شده است٬ میتوان جرم کربن را با استفاده از جرم  CO2 تولید شده و جرم هیدروژن را با استفاده از جرم  H2O تولید شده محاسبه نمود و اما مقدار اکسیژن موجود در ترکیب برابر اختلاف جرم اولیه ترکیب با مجموع جرم عنصرهای کربن و هیدروژن خواهد بود .

البته در صورتیکه ترکیب دارای نیتروژن  نیز باشد٬ تمام نیتروژن موجود در ترکیب آلی به  N2 تبدیل شده ٬ که مقدار آن نیز قابل محاسبه است. 

 ادامه حل مسئله از این به بعد مانند مثال های مطرح شده در کلاس خواهد بود.

گرفته شده از جزوه آموزش شيمي تاليف بهزاد ميرزائي

+ نوشته شده توسط فرشته فاضل در سه شنبه بیست و سوم آبان 1391 و ساعت 20:5 |
با افزودن صابون به آب، نیروی کشش سطحی کاسته می‌شود و پوستهٔ سطح آب منبسط می‌شود. هنگامی که داخل حلقه هوا می‌دمیم تا حباب بسازیم، این پوسته به راحتی کشیده و حباب تشکیل می‌شود. یک حباب صابون در داخل هوا، لایه نازکی از مایع می‌باشد که با هوا محصور شده‌است.

لرد کلوین با پژوهش درباره حباب‌های صابون و شیوه قرار گرفتن آنها در کنار هم، نتیجه گرفت هنگامی که چند حباب صابون به یکدیگر بر می‌خورند همواره مانند سه سطح با زاویه ۱۲۰ درجه با یکدیگر تلاقی می‌کنند و یک فصل مشترک به وجود می‌آورند.

کف صابون بسیار انعطاف پذیر است و می تواند امواج را بر اساس نیرو های سطحی تولید کند. با این حال، یک حباب ساخته شده با مایع خالص به تنهایی پایدار نیست و صابون به مانند یک محلول سورفاکتانت "Surface active agen" برای یک حباب مورد نیاز است.

تصور غلط رایج این است که صابون کشش سطحی آب را افزایش می دهد، صابون در واقع در مقابل، آن را به حدود یک سوم کشش سطحی آب خالص است کاهش میدهد. حباب صابون تقویت کننده نیست، بلکه آنها را از طریق عمل شناخته شده به عنوان اثر Marangoni تثبیت میکند. (اثر Marangoni به نيروهايي مربوط مي شود كه در برابر تخليه (drainage) مايع و ماده سطح فعال در اثر وزن ديواره حباب ، مقابله مي كنند.)

هنگامی که حباب بزرگ تر میشود غلظت صابون در سطح حباب کاهش بیدا میکند بنابر این کشش سطحی افزایش مییابد. پس صابون با تقویت نقاط ضعف حباب کار می کند و از تقویت و امتداد بیش ازحد هر ناحیه حباب جلوگیری می کند. علاوه بر این صابون باعث کاهش تبخیر آب می شود که این دلیلی بر ماندگاری حباب دارد البته این اثر ناچیز است.

دانشمندان و پژوهشگران در حال ساخت حباب‌هایی هستند که هرگز نمی‌ترکند.

بیشترین افراد درون یک حباب صابون ۱۱۸ نفر بودند که این حباب بسیار بزرگ را هنرمندان حباب ساز فن یانگ، دنی یانگ و ملودی یانگ در مرکز کشف علوم سانتاآنا در کالیفرنیا ساختند.

+ نوشته شده توسط فرشته فاضل در دوشنبه هشتم خرداد 1391 و ساعت 12:46 |
هم اکنون سه نوع نگرانی متوجه کاربردهای لامپ های کم مصرف است:

الف- خطر پرتوهای فرابنفش: که می تواند به سردرد و خستگی بیانجامد.

ب- خطر میدان های مغناطیسی: اثر و قوت این امواج با فاصله گرفتن از لامپ کاهش می یابد و لامپ های هالوژنی تا فاصله ۳۰ سانتی متری میدان قوی ایجاد می کنند.

ج- خطر جیوه: که جدی ترین خطر استفاده از این لامپ هاست. مقدار جیوه در این لامپ ها به ۵ میلی گرم میرسد و در اثر شکستن این نوع لامپ ها خواه در هنگام مصرف و خواه پس از دور انداختن٬ می تواند سلامتی ما و محیط زیست را به خطر بیاندازد.

منبع: فصلنامه رشد آموزش شیمی شماره ۹۹ زمستان ۹۰

برای دانلود این فصلنامه از طریق آدرس زیر اقدام نمائید

http://www.roshdmag.ir/magazine2showissue-fa-508.html

+ نوشته شده توسط فرشته فاضل در شنبه بیست و چهارم دی 1390 و ساعت 18:39 |
 

چرا وقتي در نوشابه نمک مي ريزيم, با شدت بيشتري گاز آزاد مي شود ؟
‌‌‌ ‌‌
‌ابتداي ماجرا
هرچه دماي آب کمتر و فشار بيشتر باشد , ظرفيت پذيرش گاز بيشتري را خواهد داشت و به عنوان مثال CO2 بيشتري را در خود حل مي کند. هنگام توليد نوشابه با استفاده از اين خاصيت , در دماهاي پايين و فشار بالا , نوشيدني با تزريق گاز CO حالت اشباع مي رسد. بنابراين وقتي در نوشابه باز شود و نوشابه در دما و فشار معمولي قرار گيرد , محلول خاصيت فوق اشباع دارد يعني مقدار CO2 حل شده در آن بيش از ظرفيت انحلال در آن دما و فشار است. چنين محلولي اگر شرايط مهيا باشد تمايل به آزاد کردن CO2 دارد. براي اين کار گاز CO2 محلول بايد به صورت حباب درآيد يعني مولکولهاي CO2 حل شده بايد در نقطه اي جمع شوند و با به هم پيوستن , يک حباب تشکيل دهند و به سطح نوشابه بيايند و از آن خارج شوند. اگر دقت کرده باشيد تشکيل حباب در سطوح تماس خارجي نوشابه اتفاق مي افتد يعني در سطح نوشابه و ديواره هاي بطري يا دورني . به زبان ساده اين سطوح و به خصوص نا همواري هاي موجود روي آنها يا هر نوع ناهمگني موجود در محيط نقش جايگاههاي تجمع يا مکانهايي براي به هم پيوستن مولکولها و تشکيل حباب را بازي مي کنند.به عبارت عاميانه يعني مولکولها براي ايجاد حباب دنبال بهانه مي گردند و اين بهانه را در اين سطوح پيدا مي کنند. در اين وضعيت ريختن نمک در نوشابه باعث خروج سريع تر گاز از محلول مي شود. زيرا سطح بيشتري براي تشکيل حباب در اختيار مولکولها قرار مي گيرد ( سطح جانبي بلورهاي نمک ) . چيزي مانند تبلور ( = بلور شدن ) شکر پس از قرار دادن بلور يا نخ در محلول فوق اشباع آن.بنابراين چنين اتفاقي اصلا شيميايي نيست. هيچ واکنشي هم صورت نمي گيرد و تقريبا هر ماده اي از نمک و شکر گرفته تا شن و ماسه که بتوانند نوعي ناهمگني در محيط نوشابه ايجاد کند يا سطح آزاد در اختيار آن قرار دهد ( يا به طور خلاصه بهانه دست مولکولها بدهد ! ) ميتواند اين کار را بکند . اين اتفاق را حتما در هنگام وارد کردن ني در نوشابه ديده ايد. تنها مزيت نمک با شکر اين است که به دليل داشتن دانه هاي ريز سطح جانبي نسبي بيشتري در مقايسه با مواد درشت تر دارند. همين! از اين به بعد مي توانيد در نوشابه دوستتان به جاي نمک خاک بريزيد !!!

منبع: وبلاگ "دنیای شیمی"

+ نوشته شده توسط فرشته فاضل در جمعه یازدهم آذر 1390 و ساعت 20:3 |

دی نیتروژن مونوکسید   یا گاز خنده (N2O) یکی از ترکیبات نیتروژن است که اولین بار در سال ۱۷۹۹ در دندانپزشکی استفاده شد. امروزه از آن در پزشکی برای القاء و ادامه بیهوشی‌مصرف می‌شود. این دارو همچنین بامقادیر مصرف کم به‌عنوان ضد درد  برای اعمال‌جراحی که در آنها به بیهوشی کامل بیمار نیاز نیست، مصرف می‌شود.

نیتروژن اکسید (N۲O) گازی بی رنگ، بی بو و غیر قابل اشتعال است. N۲O سمی نیست اما خنده آور است.

این گاز را می توان از حرارت دادن آمونیم نیترات تهیه کرد.

به گزارش شبکه ایران به نقل از رویترز، این گاز به عنوان اصلی ترین عامل نازک شدن لایه اوزون شناخته شده است.این در حالی است كه وقوع بسیاری از پدیده‌های طبیعی نظیر رعد و برق می‌تواند عامل مهمی در افزایش غلظت ازن موجود در جو زمین باشد. شاید برایتان پیش آمده باشد كه پس از وقوع رعد و برق ناگهان احساس كنید كه می‌توانید راحت‌تر نفس بكشید یا این كه احساس كنید هوایی سرشار از طراوت و پاكیزگی را استنشاق می‌كنید. علت این است كه وقوع رعد و برق موجب انتشار گاز ازن در جو زمین شده است و افزایش غلظت گاز ازن در جو زمین سبب طراوت و تازگی هوا می‌شود.
+ نوشته شده توسط فرشته فاضل در شنبه یکم مرداد 1390 و ساعت 14:18 |

با توجه به اینکه امتحان شیمی اول دبیرستان در تاریخ ۹/۳/۹۰ بصورت هماهنگ استانی برگزار خواهد شد و بنا به درخواست دانش آموزان عزیز تعدادی از سوالات بخش چهارم را در وبلاگ قرار دادم 

با آرزوی موفقیت

 شیمی (1) بخش چهارم :

 

طلای سیاه اندوخته ای رو به پایان :

1.از نفت خام به چه منظوری استفاده میشود؟ سوزاندن برای تامین انرژی و ساختن مواد

نکته: نفت خام پس از آب فراوان ترین مایع در پوسته زمین است به رنگ قهوه ای تیره و بوی نا مطبوعی دارد.

2.چند درصد از نفت خام در کشورهای پیشرفته برای سوزاندن (تولید انرژی ) و چند درصد برای ساختن مواد استفاده میشود؟ 13 % برای ساختن و 78% برای سوختن و انرژی استفاده میشود.

3. چرا به زغال سنگ ، نفت و گاز سوخت فسیلی می گویند ؟ چون از فسیل شدن جانوران و گیاهان طی میلیونها سال به وجود می آیند.

4.نفت خام چگونه تولید میشود؟ جانوران و گیاهان کوچک پس از مرگ در زیر رسوبهای دریایی مدفون شده و در نبود اکسیژن توسط باکتری ها تجزیه شده و در فشار و دمای بالای اعماق زمین طی واکنش های پیچیده به نفت تبدیل میشوند.

5. آیا منابع نفتی در سراسر جهان یک نواخت یافت میشود؟ خیر حدود 65.7 % نفت جهان در خاور میانه که یک درصد مساحت کره زمین است اندوخته شده است.

نکته:سوختهای فسیلی مانند نفت تجدید نا پذیر هستند گرچه هم اکنون نیز مقدار نفت در حال تشکیل و سرعت آن بسیار کم است.

6. نفت چه نوع ماده ای است؟ عنصر ، چون مخلوطی از ترکیبات مختلف است.

7. هیدرو کربن: ترکیبهایی که تنها از دو عنصر کربن و هیدروژن تشکیل شدخ اند را هیدرو کربن گویند.

8. قبل از پالایش نفت چه عملی انجام می دهد؟ نمکها و اسیدها را از نفت خام جدا میکند

9. پالایش کردن یعنی چه؟ یعنی با تقطیر جزء به جزء نفت را به مخلوطهایی با نقطه جوش تقریبا یکسان جدا میکنند.

نکته: به هر یک از مخلوطهای جدا شده که نقطه جوشهای تقریبا ً یکسانی دارند یک برش نفتی گویند.

10. اساس جدا شدن مخلوطها در عمل تقطیر چیست؟ اختلاف دمای جوش آنها .

11. نکات مهم درباره برج تقطیر: 1. ارتفاع آن حدود 30 متر است ، 2. از پایین به بالا دمای برج کاهش می یابد ،3.در قسمتهای بالاتر برج موادی خارج میشوند که دمای جوش کمتری دارند و در قسمتهای پاین تر موادی خارج میشوند که دمای جوش بالاتری دارند ،4. در قسمتهای بالاتر مولکولهایی جدا میشود که کوچکتر هستند و در قسمتهای پایین تر مولکولهای بزرگتر جدا میشوند، 5.از دو نکته قبل نتیجه میگیریم که هر چه مولکولها بزرگتر باشد جاذبه بین مولکولیشان بیشتر است و دمای جوش بالاتری دارند و در قسمت پایین تر برج جدا میشوند ، 6. ترتیب مواد از بالا به پایین در برج تقطیر این گونه است: گاز ( 1 تا 4 کربن) بنزین (5 تا 12 کربن) نفت چراغ ( 12 تا 16 کربن) نفت گاز ( 15 تا 18 کربن) روان کننده ها ( 16 تا 20 کربن) ته مانده ها ( بیش از 20 کربن) ، 7. پایین ترین برش یعنی ته مانده ها در برج تقطیر اصلا تقطیر نمی شوند و بالاترین برش در برج اصلا مایع نمی شود. ( برش گاز)

12. جملات زیر درست اند یا نا درست؟

الف ) مواد حاصل از هر برش نفتی به طور کامل به همین شکل مصرف میشوند : نا درست ، زیرا قسمتی به همین شکل مصرف میشود ولی برخی دیگر با اجزاء عمل شیمیایی قابل مصرف می شود.

ب) نفت خام در کوره تا 370 درجه ساسیوس گرم میکنند تا همه اجزای آن به جوش آید و بخار شود : نا درست ، زیرا آن را تا 400 درجه گرم میکنند و بسیاری از اجزای آن به جوش می آید.

ج ) نخست در جریان تقطیر مولکولهای کوچکتر بخار میشوند و به سوی بالای ستون می روند : درست

نکته: در برشهای گاز سبک ، میانی و سنگین موادی پتروشیمی تولید میشود که در کارخانه های مخصوص به انواع مواد مانند داروها ، عطرها ، پلاستیک ها ، پارچه ها ، مواد آرایشی و ..... تبدیل میشود.

13. اگر از نظر حالت برشها را به سه حالت گاز ، مایع و جامد تقسیم کنیم در هر قسمت چه چیزهایی وجود دارد و دمای جوش آنها نسبت به هم چگونه است ؟ در برش های گازی مولکولهایی که یک تا چهار کربن دارند وجود دارند و به علت سبک بودن و کوچک بودن و جاذبه بین مولکولی کم و دمای جوش بسیار پایینی دارند برش مایع شامل بنزین سفید و نفت گاز و روغن ها است 5 تا 20 کربن دارد برش جامد که بیش از 20 کربن دارد و جاذبه بین مولکولی آن و همچینین دمای جوش آنها از همه بیشتر است.

14. کدام یک از برشهای نفتی زیر محدود دمای جوش بیشتری دارد؟ بنزین

15.شیمی آلی چیست؟ شاخه ای از شیمی که به مطالعه ترکیبهای کربن می پردازد.

16. آلکانها : هیدروکربنهایی هستند که در آن هر اتم کربن به چهار اتم دیگر به وسیله پیوند کوالانسی متصل شده است.

17. چرا به آلکانها هیدروکربنهای سیر شده گویند؟ چون بیشترین تعداد اتمی که می تواند به کربن وصل شود چهار تا است و در آلکانها نیز هر کربن به چهار اتم متصل میشود.

نکته: اگر تعداد اتمهای کربن را با n نشان دهیم فرمول همه آلکانها به صورت CnH2n+2 است ( یعنی تعداد اتمهای هیدروژن از دو برابر اتمهای کربن 2 تا بیشتر است.

نکته: آلکانی که کربنهای بیشتری داشته باشد دمای ذوب و جوش و گران روی آن بیشتراست.

18.آلکان راست زنجیر به چه آلکانی گفته میشود؟ آلکانی که در آن هر اتم کربن به یک یا دو اتم دیگر متصل باشد.

19.آلکان شاخه دار به چه آلکانی گفته میشود؟ آلکانی که در آن برخی اتمهای کربن به سه یا چهار اتم کربن دیگر پیوند شده باشد.

نکته: فرمول مولکولی فقط نشان میدهد که در آن مولکول از هر اتم چند تا وجود دارد اما فرمول ساختاری نه تنها نوع اتم را نشان میدهد بلکه نحوه اتصال آنها به یکدیگر را نیز نشان میدهد در نتیجه فرمول ساختاری کامل تر است.

20. همپار یا ایزومر چیست؟ مولکولهای که فرمول مولکولی یکسانی دارند اما فرمول ساختاریشان متفاوت است ( آرایش اتمها متفاوت است) ایزومر یکدیگر هستند.

نکته:هر یک از همپارها ویژگیهای فیزیکی خاص خود را دارد یعنی مثلا دمای جوش آنها با یکدیگر متفاوت است.

نکته: از بین ایزومرهای یک ماده هر یک تعدا شاخه های بیشتری داشته باشد دمای جوش کمتری دارد.

نکته: از سوختن هیدروکربن ها در اکسیژن کافی (سوختن کامل) کربن دی اکسید ، آب و انرژی مقداری کربن منو اکسید نیز تولید میشود و اگر اکسیژن باز هم کمتر باشد مقداری دود نیز تولید میشود.

نکته: گرمای حاصل از سوختن هیدروکربن ها به دو صورت بیان میشود : 1. سوختن گرمی (kj/g)

2. گرما سوختن مولی (kj/md)  کیلو ژول بر مول.

نکته: گرمای سوختن مولی و گرمی با فرمول زیر به یکدیگر ارتباط دارند:

جرم مولی ضرب در گرمای سوختن گرمی = گرمای سوختن مولی

21. از بین هیدروکربنهای زیر گرمای سوختن مولی کدام یک بیشتر است؟

(A CH4     (B C2H6        (C C3H8           (D C4H10 درست

22. فر آیند کراکینگ را تعریف کنید؟ شکستن مولکولهای بزرگتر و تبدیل آنها به مولکولهای کوچکتر به وسیله گرما.

23.کاتالیزگر چیست و کراکینگ کاتالیز گری چه برتری دارد؟ ماده ی است که سرعت واکنش را افزایش می دهد و اما خود مصرف نمی شود ، سبب میشود که کراکینگ در دمای پایین تری  (500درچه سانتیگراد ) انجام شود و از نظر انرژی صرف جویی شود.

نکته: آلکانهای راست زنجیر در موتور اتومبیل سریعتر می سوزد و سبب کوبش میشود و شاخه دار بر عکس است

24.کدام هیدروکربن عدد آلکان 100 و کدام آلکان عدد اکتان صفر دارد؟ ایزو اکتان عدد اکتان 100 دارد و هپتان عدد اکتان صفر

نکته: هر چه عدد اکتان بالاتر باشد کوبش کمتر ست یا خواص ضد کوبش بیشتر است.

25.افزودن چه ماده ای سبب بالا رفتن عدد اکتان به اندازه سه واحد میشود؟ تترااتیل سرب

26.افزودن تترااتیل چه مشکلی ایجاد میکند؟ پس از سوختن وارد محیط زیست شده و آنرا آلوده میکند.

    27.در گراکنیک کاتالیزگزی از چه کاتالیزگری استفاده میشود؟ آلومینیوم اکسید

28. ترکیبهای سیر شده به چه ترکیبهایی گفته میشود؟ ترکیبهایی که بین اتمهای کربن به جای یک پیوند دو یا سه پیوند کوالانسی وجود داشته باشد.

29. آلکن چیست؟ ترکیب سیر نشده ای که در آن بین دو اتم کربن دو پیوند کوالانسی وجود دارد.

30. آلکین چیست؟ هیدروکربن سیر نشده ای که در آن بین دو اتم کربن سه پسوند کوالانسی وجود دارد.

31.ساده ترین عضو خانواده آلکن ها چیست؟ متان یا CH 4

32. واکنش پذیری هیدرو کربنها سیر شده بیشتر است یا سیر نشده ؟ سیر نشده ، چون اتمهای کربن سیر شده از حداکثر ظرفیت خود برای پیوند با اتمهای دیگر استفاده نکردند و تمایل دارند از این حداکثر ظرفیت استفاده کنند.

33. از بین آلکان ، آلکن و آلکینها واکنش پذیری کدام یک کمتر است؟ آلکان چون سیر شده است

34.بسپار یا پلی مر چیست؟ مولکولی بزرگ است که از پیوستن چند هزار مونومر بوجود می آید.

35.برای سوزاندن چه گازهایی را می توان به جای نفت انتخاب کرد؟ 1. زغال سنگ 2. گاز طبیعی3. انرژی خورشیدی 4. انرژی باد 5. انرژی هسته ای ( حق مسلم ماست) انرژی موج دریا 7. انرژی زمین گرمایی.

 

+ نوشته شده توسط فرشته فاضل در دوشنبه دوم خرداد 1390 و ساعت 17:43 |
با سلام به دانش آموزان عزيزم 

سؤالات زيادي مبني بر اين كه چرا سوراخ شدن لايه اوزون از قطب ها و به خصوص از قطب جنوب شروع شده است، از من مي شود بعد از مطالعه روي اين مورد ، تصور مي كنم مطلب زير تا حدي ابهامات را برطرف می کند. اميدوارم همه عزيزان استفاده لازم را ببرند. چنانچه شما نيز اطلاعاتي در اين زمينه داريد برايم بفرستيد.

چرا سوراخ شدن لايه ي اوزن از قطب ها شروع شد؟

تخريب لايه اوزون بيشتر در قطبين ايجاد مي‌شود به چند علت : يكي اينكه ، چون گردش وضعي زمين از غرب به شرق است به دليل نيروي گريز از مركزي كه در دو قطبها وجود دارد ، دو حفره در دو قطب ايجاد مي‌شود ، مانند وقتي كه چايي شيرين را به هم مي‌زنيد ، و در اين حفره‌ها آلاينده‌ها متمركز مي‌شوند و اثر تخريبي بيشتري پيدا مي‌كنند . ديگر اينكه اصولا لايه استراتوسفر كه در بالاي آن لايه اوزون قرار دارد در دو قطب باريكتر است . اين لايه در استوا به طور متوسط 18 كيلومتر، در مناطق معمولي 12 كيلومتر ، و در قطبها به طور متوسط 8 كيلومتر مي‌باشد .
تخريب لايه اوزون بيشتر در قطب جنوب صورت مي‌گيرد ، چونكه در سمت قطب جنوب به نسبت قطب شمال خشكيهاي بيشتري وجود دارد ؛ به عنوان مثال در عرض جفرافيايي 90 درجه شمال اقيانوس منجمد شمالي واقع است ، درحاليكه در همين عرض جغرافيايي جنوب استراليا وجود دارد كه از نظر صنعتي خيلي هم فعال و آلوده كننده هم هست .
 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط فرشته فاضل در سه شنبه نوزدهم بهمن 1389 و ساعت 17:52 |

علت سوزش و اشک ریزش چشم ها هنگام خرد کردن پیاز به علت وجود آنزیم آلیناز و آمینو اسید سولفوکساید موجود در سلول های پیاز می باشد. آمینو اسید سولفوکساید توسط آنزیم های پیاز به سولفینیک اسید H2S2O4 تبدیل می شود، که بسیار ناپایدار بوده و فورا به گاز فرار SO2 تبدیل می گردد. هنگامی که این گاز با آب درون چشم(اشک) H2O ترکیب می گردد تولید اسید سولفوریک ملایمی H2SO4 را می کند که باعث سوزش و اشک ریزش می شود. با افزایش تولید اشک بدن سعی می کند تا اسید سولفوریک را رقیق و از چشم ها بشوید.

برای کاهش اشک آوری پیاز:

1- قرار دادن پیاز به مدت نیم ساعت در یخچال قبل از پوست کندن آن: کاهش دما فعالیت آنزیمهای پیاز و انتشار گاز را کاهش میدهد.

2- پوست کندن پیاز در آب: بخش اعظم ماده اشک آور پیاز با آب شسته می‌شود

3- خیس کردن پیاز و دستان پیش از بریدن پیاز: بخشی از گاز تولید شده با رطوبت دستان شما و همچنین رطوبت پیاز، واکنش نشان داده و شدت سوزش چشم کمتر خواهد بود.

4- از چاقوی تیز برای بریدن و خرد کردن پیاز استفاده کنید تا سلول های کمتری در پیاز دچار پارگی شوند.

منبع :وبلاگ دبیران شیمی هشتگرد

+ نوشته شده توسط فرشته فاضل در چهارشنبه سوم آذر 1389 و ساعت 11:7 |